Byggesagen på GVS 2015 - 2020


   

      Principper for elevernes sikkerhed ved fremmedes virksomheders arbejde på skolens grund

Skolebestyrelsen og skolens ledelse lægger stor på elevernes sikkerhed i skoletiden, og vil med nærværende princip tydeliggøre retningslinjerne for trafik og arbejde på skolens område.

Opmærksomheden henledes også på, at der er elever på skolen i alderen 5 til 16 år og, at disse i løbet af dagen kan have deres gang i skolegården, også uden for frikvartererne.
Skolens ledelse informerer samarbejdspartnere mv. om herstående regler.

Der må ikke køre køretøjer i skolegården i tidsrummet 7:50 - 8:00 samt i frikvartererne.
Køretøjer der skal ind i skolegården i skolens åbningstid skal altid have min. 1  "flagmand"
Arbejdsområder afspærres inden arbejdet påbegyndes. Afspærring der skal blive stående i mere end en dag, gennemgås og justeres dagligt.
Arbejdsområder med potentielle faremomenter selvom der ikke foregår arbejde, skal altid afspærres forsvarligt.
Det forventes at entreprenørerne overholder de almindelige arbejdsmiljø regler og love, således at risikoen for ulykker minimeres.  
Varelevering foregår via indgangen på Gransangervej hvor der også forefindes vareelevator

Virksomheder informeres om ovennævnte inden start på arbejde og forventes at overholde

Det forventes af forældrene er opmærksomme i en eventuel uforudset faresituation og sikre at egne og gerne også øvrige elever, ikke kommer ind i et eventuelt farligt område. Da der er tre indgange til skolens område, vil det altdi være muligt at anvende en anden indgang.
Ligeledes opfordres forældrene til at kontakte skolens personale eller ledelse, såfremt man opserverer en farlig situation.

I forbindelse med større opgaver på skolens område, sikre skolen før byggestart at eleverne informeres om deres sikkerhed i projekt perioden. Informationen gentages om nødvendigt.


Skolebestyrelsen ved Grøndalsvængets Skole
2016

     


SE her :

          Arkitektens projektforslag 2015 til fremtids visualisering af GVS

 

 

 

 

 

Fra Byggeprogrammet

"Borgerrepræsentationen har besluttet at der på Grøndalvængets Skole skal udføres kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering. Kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering er to processer, både budgetmæssigt og bestillingsmæssigt. Disse to processer koordineres fra projektstart. Opgaven med planlægning og projektering af kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering varetages derfor af samme rådgiverteam.

Der vil under projektering og udførelse blive lagt vægt på størst mulig udnyttelse af samspilseffekter og samtidighed mellem skoleudvidelsen og helhedsrenoveringen. For at sikre en optimal, samlet løsning vil der i planlægningen være mulighed for en vis fleksibilitet og sammentænkning af de to bevillinger. I forbindelse med udvidelsen og helhedsrenoveringen skal der laves nye udearealer. Der skal dog ikke opgraderes udearealer på hele skolens område, men primært i nærområdet omkring nybyggeriet.

Nærværende byggeprogram for helhedsrenovering og udvidelse af Grøndalsvængets skole med et spor, er en klarlægning af skolens visioner, ønsker og behov, der er fremkommet under processen i byggeudvalgets arbejde. Derudover er programmet en klarlægning af de forundersøgelser, grundlag, myndighedskrav og øvrige forhold som er relevante for de videre forslags- og projekteringsfaser".

 

Pædagogisk grundlag for Grøndalsvængets Skole ifb. skolens udvidelse og ombygning

Følgende tekst er en sammenskrivning af de tanker og idéer, der er kommet frem efter en udførlig proces, der har haft som mål at inddrage flest mulige interessenter i arbejdet med at skabe et bredt baseret pædagogisk grundlag for Grøndalsvængets Skole ifb. skolens forestående udvidelse og ombygning. Skolebestyrelse, forældre, elever, lærere og ledelse har alle været inddraget i processen. Grøndalsvængets Skole er en grøn skole, der er funderet på idéen om trivsel gennem faglighed.

Det fleksible læringsmiljø

Skolens elever, store som små, arbejder sammen i fleksible rum, der giver mulighed for fokuseret arbejde i små grupper samt rum, der giver mulighed for at samarbejde i årgangs- og storteam. Klassen er udgangspunkt for den pædagogiske praksis og trivsel.

Læringsnetværk

Eleverne og deres lærere er dedikerede til at dele viden med hinanden gennem samarbejde på tværs af klasse, alder og køn. Gennem inddragelse af digital teknologi og digitale læringsmidler er alle elever koblet sammen i et læringsnetværk. Eleverne præsenterer og italesætter deres arbejder gennem digitale og analoge læringsnetværk og lærer på denne måde af og med hinanden.

Den undersøgende elev

Eleverne trives i rum, der vækker deres nysgerrighed og pirrer deres sanser. Den undersøgende, undrende elev er centrum for omgivelser, der formår at udfordre eleven fysisk – gennem idræt og sanselig og kropslig læring – og intellektuelt i omgivelser, der skaber idéelle rammer for fordybelse og bearbejdning af viden.

Det åbne læringsmiljø

Det åbne læringsrum omdanner legen til konkrete færdigheder. Eleverne møder i deres daglige gang rundt på skolen illustrationer af kroppens anatomi, Danmarks geografi, tyske, franske og engelske gloser, historien fortalt i billeder samt kunstværkernes kanon, alle eksempler på indholdet af åbne læringsrum. Skolehaven og dyreholdene giver eleverne konkrete læringsopgaver, der skaber vigtige erfaringer og viden hos den enkelte elev.

Eleven i bevægelse

Idræts- og bevægelsestimerne inddrager lokale sportsklubber og idrætsforeninger og lader eleverne udforske discipliner og lege. Kropslige færdigheder giver eleverne selvtillid og lyst til lære nyt. Afveksling i undervisningsformerne lader eleverne udforske drama, dans og musikalitet under samme tag. Fagene smelter sammen og lader kreativiteten og fantasien om at sætte grænser. Eleverne optræder på scenen for hinanden og deres forældre, her vindes volleyballmesterskaber hjem til skolen og her summer af aktivitet når lokale idrætsforeninger om aftenen tager over og bruger faciliteterne til at manifestere skolen som kulturinstitution for områdets beboere.

Eleven forankret i nærmiljøet

Grøndalsvængets Skole er kvarterets skole og alle elever og forældre føler sig hjemme på skolen. Den pædagogiske ramme er bred og giver lige muligheder for alle elever. Den mekanikinteresserede elev i 7. Klasse lærer bedst ved at skille en bil ad i samarbejde med en af lokalområdets mekanikere, kemien og dens love læres bedst og sjovest ved at besøge områdets kemivirksomhed og invitere dem til at deltage i undervisningen af eleverne. Teori og praksis hænger på denne måde sammen indenfor den pædagogiske ramme på Grøndalsvængets Skole.

Den social- og sundhedsbevidste elev

Sund kost – og rammerne til at nyde den i fællesskab – er centralt placeret i skolens pædagogiske værdisæt. Eleverne har mulighed for at spise sammen på tværs af årgange og klasser i lærende rum. Her tilbringer eleverne tiden med spil og hygge, her afholder de klassefester og debataftener.